Algemene voorwaarden

Privacy policy & disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Immokrediet.be. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om
regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website
De door Immokrediet of Luxassur op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, (beleggings)advies of financiële dienst. Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Immokrediet en Luxassur enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Luxassur is een onafhankelijk kredietmakelaar. Voorstellen en simulaties zijn opgesteld als zijnde volgens voorwaarden die Luxassur meent te kunnen verdedigen bij de betreffende kredietmaatschappij. Deze voorwaarden zijn dan ook niet bindend tot een eventueel akkoord van
de kredietmaatschappijen wordt bekomen. Voormelde cijfers en bedragen zijn benaderend en onder voorbehoud van onder andere acceptatie door de vermelde kredietmaatschappijen alsook wijzigingen in rentevoet en/of acceptatiepolitiek van de betreffende kredietmaatschappijen.

Aansprakelijkheid
Immokrediet.be of Luxassur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. 

De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Immokrediet of Luxassur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Immokrediet en Luxassur. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie,
aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Immokrediet en Luxassur is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immokrediet en Luxassur. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

Log Bestanden
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Immokrediet en Luxassur beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Immokrediet en Luxassur enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Immokrediet en Luxassur maakt geen analyses van de IP adressen.

Veiligheid
Op de website van Immokrediet zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij

Immokrediet werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@Immokrediet.be.

Gebruik van bekomen informatie
Immokrediet en Luxassur kan uw verkregen gegevens gebruiken om Immokrediet nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. Immokrediet en Luxassur kan uw verkregen gegevens eveneens doorgeven aan derden.

Links
De website van Immokrediet bevat links naar andere sites. Immokrediet en Luxaasur oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Immokrediet de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld.

De privacy statement van de website van Immokrediet heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen
Immokrediet en Luxassur bvba behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze privacy policy te wijzigen.
Wet op de privacy 08/12/'92
Wet van 08.12.1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonlijke gegevens die je zelf invoert in een contact of aanvraagformulier worden bewaard in het bestand van Immokrediet en Luxassur, waarvan de houder van het bestand zich bevindt te 2000 Antwerpen, Londenstraat 60/154 (doel : Kredietverlening en beheer, algemeen klantenbeheer, prospectie en promotie van de financiële producten van bvba Luxassur).

Verwerking van gegevens
Door het invullen van een contact of aanvraagformulier geef je toelating tot de informaticaverwerking van deze gegevens.  Om je te beschermen en ter bestrijding van fraude geef je ook toelating tot eventuele controle van de verstrekte gegevens bij derden, zoals de
werkgever of de het sociaal secretariaat. 

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden bij de COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139.

Recht van toegang, verbetering of schrapping
De consumenten en zekerheidstellers hebben kosteloos recht van toegang tot de verwerkte gegevens. Ze hebben ook het recht om verkeerde gegevens te laten verbeteren, en het recht toe te zien op de schrapping van gegevens waarvan de verwerking en het behoud wettelijk verboden zijn.  Zij hebben tot slot het recht om het gebruik van hen betreffende persoonsgegevens die, rekening houdend met de verwerking, als onvolledig of irrelevant beschouwd worden, te verbieden.  Wanneer zij hun rechten wensen uit te oefenen, moeten zij daartoe een brief, vergezeld van een recto/verso kopie van hun identiteitskaart richten aan de houder van het desbetreffende bestand of zich persoonlijk bij de houder aanbieden. De consumenten en zekerheidstellers kunnen zich bij het tekenen van een contract kosteloos verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketing.