Reconstitutiekrediet via Tak 21/23

Hypothecaire lening met reconstitutie Tak21/23

Deze formule wordt in hoofdzaak voorgesteld door de verzekeringsmaatschappijen in samenspraak met Luxassur.

De bedoeling is om tegen het einde van de gestelde looptijd een kapitaal op te bouwen door de storting van verzekeringspremies in een spaarverzekering. De intresten die voortkomen uit deze premies dragen ook bij tot het op te bouwen kapitaal.

Ook bestaat er een optie om een éénmalig bedrag ( koopsom) te storten als verzekeringspremie met bijkomende maandelijkse stortingen.

Tak21 onderscheidt zich in het aanbieden van een vastrentende opbrengst zonder risico en met kapitaalgarantie.
Tak23 onderscheidt zich in het aanbieden van een variabele opbrengst, zonder kapitaalsgarantie maar met over het algemeen
een hogere interest op de gestorte premies. Deze is uiteraard de verantwoordelijkheid van de verzekeringsmaatschappij en niet
van Luxassur.

De verzekeringsmaatschappij stelt het kapitaal onmiddellijk ter beschikking via een hypothecair krediet waarop de klant intresten betaalt. De ontlener zal dus verzekeringspremies betalen die bestemd zijn om het kapitaal op te bouwen tot einddatum en intresten op het krediet dat dit “voorschot” verleent.